12 stycznia 2021

Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw – PARP szuka operatorów w konkursie „Kompetencje dla sektorów”

Organizacje, związki czy firmy szkoleniowe chcące wziąć udział w II rundzie konkursu „Kompetencje dla sektorów 2 oferta dla operatorów” mogą składać wnioski tylko do 18 stycznia 2021 roku. Celem jest wybór operatorów, którzy zaoferują firmom z wybranych branż szkolenia oraz doradztwo z dofinansowaniem unijnym. Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zadaniem wybranych w konkursie operatorów będzie m.in. zachęcanie oraz przeprowadzenie rekrutacji właścicieli firm i ich pracowników do skorzystania z usług szkoleniowo-doradczych.

Konkurs „Kompetencje dla sektorów” ma na celu zdobycie i rozwój kompetencji osób zawodowo działających w następujących sektorach gospodarki: finansowym, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji oraz kompetencji w handlu.

Kto może zostać operatorem?

  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
  • organizacje pracodawców,
  • organizacje samorządu gospodarczego,
  • organizacje związkowe,
  • przedsiębiorcy.

Wszyscy ubiegający się o status operatora powinni posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny, a także doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla firm. Z tym że operator nie może być jednocześnie wykonawcą usług rozwojowych oferowanych w ramach projektu.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na rekrutację przedsiębiorców do projektu, doradztwo lub szkolenie wspierające rozwój przedsiębiorcy, zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu, a także zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy (w ramach cross-financingu do wysokości 5 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu).

Poziom dofinansowania projektu wynosi 90 proc. wartości wydatków kwalifikowanych.

Szkolenia, z których finalnie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, będą wybierane z Bazy Usług Rozwojowych, serwisie z ofertami administrowanym przez PARP. A zakres merytoryczny szkoleń będzie wynikał z rekomendacji poszczególnych Sektorowych Rad ds. Kompetencji, finansowanych oraz koordynowanych przez PARP.

Więcej informacji.

Opublikowano: 12.01.2021 16:50
Poprawiono: 12.01.2021 16:55
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: